logoDoubtnut App - Get 50 Lakh+ video solutions better than GoogleInstall Now

ADVERTISEMENT

സമബഹുഭുജങ്ങളില്‍ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു പുറംകോണിന്‍റെ അളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്‍റെ സമവാക്യമെന്താണ്? ഈ ബന്ധം അനുപാതമായി പറയാന്‍ കഴിയുമോ?

Video Solution
50 Lakh+ Premium SolutionsAds Free Experience
Answer

Step by step video & image solution for സമബഹുഭുജങ്ങളില്‍ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു പുറംകോണിന്‍റെ അളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്‍റെ സമവാക്യമെന്താണ്? ഈ ബന്ധം അനുപാതമായി പറയാന്‍ കഴിയുമോ? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 9 exams.

ADVERTISEMENT
Updated on:21/07/2023

Similar Questions