Doubtnut Promotions Sticky

ഒരു സര്‍വകലാശാലയിലെ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം പ്രായമനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ചെഴുതിയ പട്ടികയാണ് ചുവടെയുള്ളത് അധ്യാപകരുടെ മാധ്യ പ്രായം കാണുക.
ഒരു സര്‍വകലാശാലയിലെ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം പ്രായമനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ചെഴുതിയ പട്ടികയാണ് ചുവടെയുള്ളത് അധ്യാപകരുടെ മാധ്യ പ്രായം കാണുക.

Video Solution
Doubtnut Promotions Banner
|
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു സര്‍വകലാശാലയിലെ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം പ്രായമനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ചെഴുതിയ പട്ടികയാണ് ചുവടെയുള്ളത് അധ്യാപകരുടെ മാധ്യ പ്രായം കാണുക. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 9 exams.