Doubtnut Promotions Sticky

ഒരു മരത്തില്‍ കെട്ടിയിട്ട പശുവിന്‍റെ കയറും പശു പുല്ല് തിന്നുതീര്‍ക്കാവുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള ആനുപാതിക ബന്ധം എന്ത്? കയറിന്‍റെ നീളം മാറുന്നതും പുല്ല് തിന്നുനീര്‍ത്ത സ്ഥലത്തിന്‍റെ ചുറ്റളവും ആനുപാതികമാണോ?

Video Solution
Doubtnut Promotions Banner
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു മരത്തില്‍ കെട്ടിയിട്ട പശുവിന്‍റെ കയറും പശു പുല്ല് തിന്നുതീര്‍ക്കാവുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള ആനുപാതിക ബന്ധം എന്ത്? കയറിന്‍റെ നീളം മാറുന്നതും പുല്ല് തിന്നുനീര്‍ത്ത സ്ഥലത്തിന്‍റെ ചുറ്റളവും ആനുപാതികമാണോ? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 9 exams.

Updated on:21/07/2023

Similar Questions