Doubtnut Promotions Sticky

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബീജഗണിത വാചകങ്ങളില്‍ ബഹുപദങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം, കാരണം പറയുക.
ഒരു സംഖ്യയും അതില്‍ നിന്ന് 2 കുറച്ചതിന്‍റെ വ്യുല്‍ക്രമവും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയത്.

Video Solution
Doubtnut Promotions Banner
|
Answer

Step by step video & image solution for താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബീജഗണിത വാചകങ്ങളില്‍ ബഹുപദങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം, കാരണം പറയുക. ഒരു സംഖ്യയും അതില്‍ നിന്ന് 2 കുറച്ചതിന്‍റെ വ്യുല്‍ക്രമവും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയത്. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 9 exams.

Updated on:21/07/2023

Similar Questions