logoDoubtnut App - Get 50 Lakh+ video solutions better than GoogleInstall Now

ഒരു ബസിന് ഒരു മാസത്തില്‍ കിട്ടിയ വരുമാനം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. മാധ്യവരുമാനമെത്ര?
ഒരു ബസിന് ഒരു മാസത്തില്‍ കിട്ടിയ വരുമാനം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. മാധ്യവരുമാനമെത്ര?

Video Solution
50 Lakh+ Premium Solutions
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു ബസിന് ഒരു മാസത്തില്‍ കിട്ടിയ വരുമാനം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. മാധ്യവരുമാനമെത്ര? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 9 exams.