Doubtnut Promotions Sticky

संकुल [ C r ( N H 3 ) 5 ( N C S ) ] [ Z n C l 4 ] का सही IUPAC नाम है:

A

पेन्टाऐम्मीन आइसोथायोसायनेटो क्रोमियम (III) टेट्राक्लोरो जिंकेट (II)

B

पेन्टाऐम्मीन आइसोथायोसायनेटो क्रोमियम (IV) टेट्राक्लोरो जिंकेट (III)

C

टेट्राक्लोरो जिंकेट (II) पेन्टाऐम्मीन आइसोथायोसायनेटो क्रोमियम (III)

D

पेन्टाऐम्मीन टेट्राक्लोरो जिंकेट (II) आइसोथायोसायनेटो क्रोमियम (III)

Text Solution
Verified by Experts

The correct Answer is:A


संकुल [ C r ( N H 3 ) 5 , ( N C S ) ] [ Z n C l 4 ] का सही IUPAC नाम पेन्टाऐम्मीन आइसोथायोसायनेटो क्रोमियम (III) टेट्राक्लोरो जिंकेट (II) है।

Doubtnut Promotions Banner
|