Doubtnut Promotions Sticky

4 मुले 3 मुली यांच्यामधून दोन-दोनचे गट तयार केले, तर नमुना घटकांची संख्या ........ असेल.

A

21

B

12

C

18

D

15

Text Solution
Verified by Experts

The correct Answer is:A

Was this answer helpful?162
Doubtnut Promotions Banner
Updated on:21/07/2023

Similar Questions