logoDoubtnut App - Get 50 Lakh+ video solutions better than GoogleInstall Now

ADVERTISEMENT

ചുവടെ പറയുന്ന ഓരോ ജോടി അളവുകളിലും ആദ്യത്തേതിന് ആനുപാതികമായാണോ രണ്ടാമത്തേത് മാറുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, ആനുപാതികമായവയില്‍, ആനുപാതികസ്ഥിരം കണക്കാക്കുക.
ഒരു വരയിലുരുളുന്ന ഒരു വളയത്തിന്റെ കറക്കങ്ങളുടെ എണ്ണവും, നേരെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും

Video Solution
50 Lakh+ Premium SolutionsAds Free Experience
Answer

Step by step video & image solution for ചുവടെ പറയുന്ന ഓരോ ജോടി അളവുകളിലും ആദ്യത്തേതിന് ആനുപാതികമായാണോ രണ്ടാമത്തേത് മാറുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, ആനുപാതികമായവയില്‍, ആനുപാതികസ്ഥിരം കണക്കാക്കുക.ഒരു വരയിലുരുളുന്ന ഒരു വളയത്തിന്റെ കറക്കങ്ങളുടെ എണ്ണവും, നേരെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 9 exams.

ADVERTISEMENT
Updated on:21/07/2023

Similar Questions