Doubtnut Promotions Sticky

1.5 മീറ്റര്‍ വ്യാസമുള്ളതും വൃത്തസ്തംഭാകൃതിയിലുള്ളതുമായ ഒരു എണ്ണ ടാങ്കിന്‍റെ നീളം 6 മീറ്റര്‍ ആണ്. ഇതിന്‍റെ ചുറ്റഭാഗം പെയിന്‍റെ അടിക്കുന്നതിന് ച.മീറ്ററിന് 50 രൂപ നിരക്കില്‍ എത്ര രൂപയാകും.

Video Solution
Doubtnut Promotions Banner
|
Answer

Step by step video & image solution for 1.5 മീറ്റര്‍ വ്യാസമുള്ളതും വൃത്തസ്തംഭാകൃതിയിലുള്ളതുമായ ഒരു എണ്ണ ടാങ്കിന്‍റെ നീളം 6 മീറ്റര്‍ ആണ്. ഇതിന്‍റെ ചുറ്റഭാഗം പെയിന്‍റെ അടിക്കുന്നതിന് ച.മീറ്ററിന് 50 രൂപ നിരക്കില്‍ എത്ര രൂപയാകും. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 9 exams.

Updated on:21/07/2023

Similar Questions