Doubtnut Promotions Sticky

ஒலிஃபின்‌ சேர்மங்களில்‌, மார்கோனிகாவ்‌ சேர்ப்பு HCl வினையில்‌ முக்கியமில்லாதவை

A

(அ) புரப்பீன்

B

(ஆ) பியூட்-1-யீன்

C

(இ) மெத்தில் புரப்பீன்

D

(ஈ) எத்திலீன்

Doubtnut Promotions Banner
|
Updated on:21/07/2023

Related Playlists


Similar Questions