ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ A=[2432],B=[1325],C=[2534], ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ : AB

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ A = [[2,4],[3,2]], B = [[1,3],[-2,5]], C = [[-2,5],[3,4]], ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ : AB by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 12 exams.


Related Playlists


Similar Questions