பின்வருவனவற்றுள் எது கரிம சேர்மங்களின் பண்புகள் யாவை? (i) சகப்பிணைப்பை உடையவை, (ii) மாற்றியங்களைக் கொண்டிருக்கும், (iii) குறைந்த உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலை உடையவை

A

(i), (ii)

B

(i), (iii)

C

(i), (ii), (iii)

D

(iii) மட்டும்

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT