ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೂವಿನ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಬೇರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೀಜದ ಭಾಗ ಕ್ರಮವಾಗಿSolution in Kannada

A

ಅಂಡಾಶಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡ

B

ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮೂಲ

C

ಅಂಡಾಶಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮೂಲ

D

ಅಂಡಾಶಯ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣು

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೂವಿನ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಬೇರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೀಜದ ಭಾಗ ಕ್ರಮವಾಗಿ by Biology experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.


Similar Questions