రెందు పాచికలను ఒకేసారి దొర్లించగా వాటి ముఖాలపై వచ్చు అంకెల మొత్తం 12 అగుటకు గల సంభావ్యత

A

118

B

136

C

19

D

112

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for రెందు పాచికలను ఒకేసారి దొర్లించగా వాటి ముఖాలపై వచ్చు అంకెల మొత్తం 12 అగుటకు గల సంభావ్యత by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.