రెండు నాణేలను ఎగురవేయగా కనీసం ఒక్కబొమ్మైనా లభించు సంభావ్యత

A

13

B

24

C

34

D

14

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for రెండు నాణేలను ఎగురవేయగా కనీసం ఒక్కబొమ్మైనా లభించు సంభావ్యత by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.