రెండు నాణేలను ఒకేసారిగా ఎగురవేయగా రెండూ బొరుసులు లభించని సంభావ్యత

A

12

B

13

C

14

D

34

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for రెండు నాణేలను ఒకేసారిగా ఎగురవేయగా రెండూ బొరుసులు లభించని సంభావ్యత by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.