ఒక బాక్స్‌లో పెన్సిళ్ళు మరియు పెన్నులు కలవు.ఆ బాక్స్‌ నుండి ఒక పెన్ను తీయగల సంభావ్యత 0. 65 అయిన పెన్ను లభించని సంభావ్యత

A

0.45

B

0.55

C

0.65

D

0.35

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక బాక్స్‌లో పెన్సిళ్ళు మరియు పెన్నులు కలవు.ఆ బాక్స్‌ నుండి ఒక పెన్ను తీయగల సంభావ్యత 0. 65 అయిన పెన్ను లభించని సంభావ్యత by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.