ఒక పెట్టెలో 11 ఎరుపు, 6 తెలుపు, 9 అకుపచ్చ బంతులు కలవు. ఆ పెట్టి నుండి యాదృచ్చికంగా ఒక బంతిని తీయగా అది ఆకుపచ్చ బంతి కాకుండుటకు గల సంభావ్యత

A

926

B

1726

C

1126

D

626

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక పెట్టెలో 11 ఎరుపు, 6 తెలుపు, 9 అకుపచ్చ బంతులు కలవు. ఆ పెట్టి నుండి యాదృచ్చికంగా ఒక బంతిని తీయగా అది ఆకుపచ్చ బంతి కాకుండుటకు గల సంభావ్యత by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.