ఒక పాచికను దొర్లించిన దానిపై సరిసంఖ్య వర్చడు సంభావ్యత

A

16

B

13

C

12

D

25

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక పాచికను దొర్లించిన దానిపై సరిసంఖ్య వర్చడు సంభావ్యత by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.