ఒక భానిలో ఒక ఘటన యొక్క సంభావ్యతను సూచించునది

A

-1.5

B

2.4

C

0.7

D

1.15

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక భానిలో ఒక ఘటన యొక్క సంభావ్యతను సూచించునది by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.