రెండు పాచికలను ఒకేసారి దొర్లించినపుడు వాటిపై సంఖ్యలను కలిపిన 13 వచ్చు సంభావ్య.........

A

-1

B

1

C

0

D

2

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for రెండు పాచికలను ఒకేసారి దొర్లించినపుడు వాటిపై సంఖ్యలను కలిపిన 13 వచ్చు సంభావ్య......... by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.