ఆంగ్ల అక్షరమాలలోని ఒక అక్షరాన్ని ఎంచుకొనినపుడు సంభావ్యత 5/26 అయినచో ఆ అక్షరంక్రింది వానిలో ఏది కావచ్చును ?

A

హల్లు (consonant)

B

అచ్చు (vowel)

C

ఏదైనా కావచ్చు

D

వదికాదు

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఆంగ్ల అక్షరమాలలోని ఒక అక్షరాన్ని ఎంచుకొనినపుడు సంభావ్యత 5/26 అయినచో ఆ అక్షరంక్రింది వానిలో ఏది కావచ్చును ? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.