బాగుగా కలుపబటిన పేక ముక్కల (52) కట్ట నుండి యాదృచ్చికంగా ఒక కార్డును తీస్తే అది క్రింది కార్డు అగుటకు సంభావ్యతలు లెక్కించండి. ఎరుపు, ముఖ కార్డు

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for బాగుగా కలుపబటిన పేక ముక్కల (52) కట్ట నుండి యాదృచ్చికంగా ఒక కార్డును తీస్తే అది క్రింది కార్డు అగుటకు సంభావ్యతలు లెక్కించండి. ఎరుపు, ముఖ కార్డు by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.