ఒక ఆట నందు వెగంగా త్రిప్పబడిన బాణపు గుర్తు పటములో చూపబడినట్టు, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 లేక 8 ని సూచిస్తూ ఆగుతుంది. అన్ని పర్యవసానములు సమసంభవములైతే క్రింది ఘటనల సంభావ్యతలు లెక్కించండి. బాణపు గుర్తు సూచొచేద్‌. 3. 2 కన్నా పెద్ద సంఖ్య

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక ఆట నందు వెగంగా త్రిప్పబడిన బాణపు గుర్తు పటములో చూపబడినట్టు, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 లేక 8 ని సూచిస్తూ ఆగుతుంది. అన్ని పర్యవసానములు సమసంభవములైతే క్రింది ఘటనల సంభావ్యతలు లెక్కించండి. బాణపు గుర్తు సూచొచేద్‌. 3. 2 కన్నా పెద్ద సంఖ్య by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.


సమాన ప్రశ్నలు