గోపి అక్వేరియం నుండి ఒక చేపను కొన్నాడు. అక్వేరియంలో 5‌ మగ చేపలు, 8 అడ చేపలు ఉండినప్పుదు, వ్యాపారి యాదృచ్చికముగా ఒక చేపను తీసి ఇచ్చి ఉంటే, ఆ చేప మగ చేప అవడానికి సంఖ్యవ్యత్య ?
గోపి అక్వేరియం నుండి ఒక చేపను కొన్నాడు.
అక్వేరియంలో 5‌ మగ చేపలు, 8 అడ చేపలు
ఉండినప్పుదు, వ్యాపారి యాదృచ్చికముగా ఒక చేపను
తీసి ఇచ్చి ఉంటే, ఆ చేప మగ చేప అవడానికి
సంఖ్యవ్యత్య ?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for గోపి అక్వేరియం నుండి ఒక చేపను కొన్నాడు. అక్వేరియంలో 5‌ మగ చేపలు, 8 అడ చేపలు ఉండినప్పుదు, వ్యాపారి యాదృచ్చికముగా ఒక చేపను తీసి ఇచ్చి ఉంటే, ఆ చేప మగ చేప అవడానికి సంఖ్యవ్యత్య ? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.