ఒక కిద్ది బ్యాంకు డబ్బాలో వంద 50పై నాణెములు, యాభై Rs.1 నాణెములు, ఇరవై Rs.2నాణెములు, పది Rs.5 నాణెములు ఉన్నాయి. డబ్బాను తలక్రిందులు చేసినప్పుడల్లా యాదృచ్చికంగా ఒక్క నాణెం పడుతుంటే అది 2. Rs.5 నాణెం కాకపోవుటకు సంభావ్యతలు ఎంతెంత?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక కిద్ది బ్యాంకు డబ్బాలో వంద 50పై నాణెములు, యాభై Rs.1 నాణెములు, ఇరవై Rs.2నాణెములు, పది Rs.5 నాణెములు ఉన్నాయి. డబ్బాను తలక్రిందులు చేసినప్పుడల్లా యాదృచ్చికంగా ఒక్క నాణెం పడుతుంటే అది 2. Rs.5 నాణెం కాకపోవుటకు సంభావ్యతలు ఎంతెంత? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.


సమాన ప్రశ్నలు