ఒక పెట్టెలో 5 ఎరుపు, 8 తెలుపు, 4 అకుపచ్చ గోళీలు కలవు. పెట్టె నుండి యాదృచ్చికంగా ఒక గోలీను తీస్తే అది 1. ఎరుపు సంభావ్యతలు ఎంతెంత?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక పెట్టెలో 5 ఎరుపు, 8 తెలుపు, 4 అకుపచ్చ గోళీలు కలవు. పెట్టె నుండి యాదృచ్చికంగా ఒక గోలీను తీస్తే అది 1. ఎరుపు సంభావ్యతలు ఎంతెంత? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.