ఒక సంచిలో 3 ఎరుపు, 5 నలుపు బంతులు కలవు. సంచి నుంచి యాదృచ్చికంగా ఒక బంతిని త్రీస్తే అది (i) ఎరుపుదై ఉండుటకు సంభావ్యతలు ఎంతెంత?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక సంచిలో 3 ఎరుపు, 5 నలుపు బంతులు కలవు. సంచి నుంచి యాదృచ్చికంగా ఒక బంతిని త్రీస్తే అది (i) ఎరుపుదై ఉండుటకు సంభావ్యతలు ఎంతెంత? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.