ఒక ఘటన యొక్క సంభావ్యత ఎల్లప్పుడు ........... కన్నా ఎక్కువ లేక సమానము మరియు ............. కన్నా తక్కువ లేక సమానముగా ఉంటుంది.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక ఘటన యొక్క సంభావ్యత ఎల్లప్పుడు ........... కన్నా ఎక్కువ లేక సమానము మరియు ............. కన్నా తక్కువ లేక సమానముగా ఉంటుంది. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.


సమాన ప్రశ్నలు