కచ్చితంగా సంభవించే ఘటన యొక్క సంభావ్యత ..........దానిని ............ ఘటన అంటారు.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for కచ్చితంగా సంభవించే ఘటన యొక్క సంభావ్యత ..........దానిని ............ ఘటన అంటారు. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.