40. మంది విద్యార్థులు గల తరగతిలో 25 మంది బాలికలు, 15 మంది బాలురు ఉన్నారు. తరగతి ప్రతినిధిని నియమించడానిక్తై వారి ఉపాధ్యాయురాలు అందరి పేర్లను విడివిడి కార్డులపై వ్రాసి, ఒక పెట్టెలో వేసి బాగా కలిపి, ఒక కార్డును తీశారు. ఆ కార్డుపై పేరు i) అమ్మాయి లేక ii) అబ్బాయిడి కావదానికి సంభావ్యతలు లెక్కించండి.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for 40. మంది విద్యార్థులు గల తరగతిలో 25 మంది బాలికలు, 15 మంది బాలురు ఉన్నారు. తరగతి ప్రతినిధిని నియమించడానిక్తై వారి ఉపాధ్యాయురాలు అందరి పేర్లను విడివిడి కార్డులపై వ్రాసి, ఒక పెట్టెలో వేసి బాగా కలిపి, ఒక కార్డును తీశారు. ఆ కార్డుపై పేరు i) అమ్మాయి లేక ii) అబ్బాయిడి కావదానికి సంభావ్యతలు లెక్కించండి. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.