భూమన జక టవర్‌ నిటారుగా నిలిచి ఉంది. అ టవర అడుగు ముంది 15 మీటర్ల దూరదు మంది ఆ టవర్‌ పె కొన 45 ఊర్ధ్వకోణంలో పరిశీలించబడింది. ఆ టవర్‌ ఎత్తు ఎంత ?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for భూమన జక టవర్‌ నిటారుగా నిలిచి ఉంది. అ టవర అడుగు ముంది 15 మీటర్ల దూరదు మంది ఆ టవర్‌ పె కొన 45^circ ఊర్ధ్వకోణంలో పరిశీలించబడింది. ఆ టవర్‌ ఎత్తు ఎంత ? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.