కింది ఖాళీలను పూరించండి. వృత్తాన్ని, ఒక స్పర్శరేఖ_____బిందువు వద్ద ఖండిస్తుంది.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for కింది ఖాళీలను పూరించండి. వృత్తాన్ని, ఒక స్పర్శరేఖ_____బిందువు వద్ద ఖండిస్తుంది. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.