క్రింది పటం నందు ΔPQR లో XY // PQ మరియు PXXR = 5/3, QR = 7.2 సెంమీ అయిన RY యొక్క పొడవును కనుగొనండి.
క్రింది పటం నందు Delta PQR లో XY // PQ మరియు [PX] / [XR] = 5/3, QR = 7.2 సెంమీ అయిన RY యొక్క పొడవును కనుగొనండి.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for క్రింది పటం నందు Delta PQR లో XY // PQ మరియు [PX] / [XR] = 5/3, QR = 7.2 సెంమీ అయిన RY యొక్క పొడవును కనుగొనండి. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.