(0,5) బిందువు ఈ క్రింది వానిలో దేనికి చెదును?

A

X మరియు Y -అక్షాలు రెండిటికి

B

మూలబిందువుకు

C

Y- అక్షానికి

D

X-అక్షానికి

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for (0,5) బిందువు ఈ క్రింది వానిలో దేనికి చెదును? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.