బిందువులు A(5,2), B(4,7) మరియు C(7,4) లు శీర్షాలుగా గల త్రిభుజ వైశాల్యం కనుగొనండి.

A

4 చ.||యూ

B

2 చ.||యూ

C

6 చ.||యూ

D

ఇవి ఇవికావు

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for బిందువులు A(5,2), B(4,7) మరియు C(7,-4) లు శీర్షాలుగా గల త్రిభుజ వైశాల్యం కనుగొనండి. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.


సమాన ప్రశ్నలు