బిందువులు (2,3) మరియు (5,6) లచే ఏర్పడు రేఖ ఖండమును X- అక్షం ఏ నిష్ప్రతిలో విభజిస్తుంది? X- అక్షం మీద ఆ ఖండన బిందువును తెలుపండి.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for బిందువులు (2,-3) మరియు (5,6) లచే ఏర్పడు రేఖ ఖండమును X- అక్షం ఏ నిష్ప్రతిలో విభజిస్తుంది? X- అక్షం మీద ఆ ఖండన బిందువును తెలుపండి. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.