బిందువులు A(6,10) మరియు B(3,8) లను కలిపే రేఖ ఖండాన్ని బిందువు (4,6) ఏ నిష్ప్రతిలో విభజిస్తుందో కనుగొనండి. ఆ బిందువులను సరేఖీయ బిందువులని" అఖిల అంటున్నది. నీవు అఖిల తో ఏకీభవిస్తావా? ఎందుకు?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for బిందువులు A(-6,10) మరియు B(3,-8) లను కలిపే రేఖ ఖండాన్ని బిందువు (-4,6) ఏ నిష్ప్రతిలో విభజిస్తుందో కనుగొనండి. ఆ బిందువులను సరేఖీయ బిందువులని" అఖిల అంటున్నది. నీవు అఖిల తో ఏకీభవిస్తావా? ఎందుకు? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.


సమాన ప్రశ్నలు