(2,0) మరియు (0,2) బిందువులను కలుపు రేఖ ఖండాన్ని 1:1 నిష్ప్రతిలో విభజించే బిందువు నిరూపకాలను కనుగొనండి.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for (2,0) మరియు (0,2) బిందువులను కలుపు రేఖ ఖండాన్ని 1:1 నిష్ప్రతిలో విభజించే బిందువు నిరూపకాలను కనుగొనండి. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.


సమాన ప్రశ్నలు