ఒక త్రిభుజ వైశాల్యం 18 చ. యూనిట్లు మరియు ఆ త్రిభుజ శీర్షాలు (3,4), (3,2) మరియు (p,1) అయిన 'p' విలువ ను కనుగొనుము.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక త్రిభుజ వైశాల్యం 18 చ. యూనిట్లు మరియు ఆ త్రిభుజ శీర్షాలు (3,4), (-3,-2) మరియు (p,-1) అయిన 'p' విలువ ను కనుగొనుము. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.