ఒక త్రిభుజ రెండు శీర్షాలు (3,2), (2,1), దాని గుర్తువ కేంద్రము (53,13) అయినా ఆ త్రిభుజా శీర్షాన్ని కనుగొనుము.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక త్రిభుజ రెండు శీర్షాలు (3,2), (2,-1), దాని గుర్తువ కేంద్రము (5/3, 1/3) అయినా ఆ త్రిభుజా శీర్షాన్ని కనుగొనుము. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.