(2,5) మరియు (5,8) బిందువుల గుండా పోయే ఒక సరళ రేఖ వాలు త్రికోణంమితి లో tanθ చే సూచించబడిన (0<θ<90) కోణము θ విలువను కనుగొనండి.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for (2,5) మరియు (5,8) బిందువుల గుండా పోయే ఒక సరళ రేఖ వాలు త్రికోణంమితి లో tan theta చే సూచించబడిన (0^@ < theta <90^@) కోణము theta విలువను కనుగొనండి. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.