బిందువులు (5,5) మరియు (5,5) లచే ఏర్పడు రేఖ ఖండం యొక్క మధ్య బిందువును కనుగొనుము.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for బిందువులు (-5,5) మరియు (5,-5) లచే ఏర్పడు రేఖ ఖండం యొక్క మధ్య బిందువును కనుగొనుము. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.


సమాన ప్రశ్నలు