త్రిభుజ శీర్షాలు (3,4) (7,2) మరియు (10,5) గల త్రిభుజా గురుత్వ కేంద్రం కనుగొనుము.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for త్రిభుజ శీర్షాలు (3,4) (-7,-2) మరియు (10,-5) గల త్రిభుజా గురుత్వ కేంద్రం కనుగొనుము. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.