బిందువులు (0,3) మరియు (8,0) లు నిరూపక తలంలో ఎక్కడ ఉంటాయో తెలపండి.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for బిందువులు (0,-3) మరియు (-8,0) లు నిరూపక తలంలో ఎక్కడ ఉంటాయో తెలపండి. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.