సమభాహు త్రిభుజం /_\ABC' యొక్క భుజం BC X- అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంది. దాని భుజాలు BC, CA, AB ల గుండా పోయే సరళరేఖల వాలు కనుగొనుము.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for సమభాహు త్రిభుజం /_\ABC' యొక్క భుజం BC X- అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంది. దాని భుజాలు BC, CA, AB ల గుండా పోయే సరళరేఖల వాలు కనుగొనుము. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.