బిందువులు A(2,3), B(2,3) మరియు C(4,3) శీర్షాలతో త్రిభుజం ABC ఏర్పడినది. భుజం BC మరియు శీర్షం A యొక్కకోణ సమద్విఖండన రేఖల ఖండన బిందువును కనుగొనండి.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for బిందువులు A(2,3), B(-2,-3) మరియు C(4,3) శీర్షాలతో త్రిభుజం /_\ABC ఏర్పడినది. భుజం BC మరియు శీర్షం A యొక్కకోణ సమద్విఖండన రేఖల ఖండన బిందువును కనుగొనండి. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.


సమాన ప్రశ్నలు