రెండు బిందువులను కలుపుచు గీయబడిన రేఖవాలు కనుగొనండి. A(1.4,3.7), B(2.4,1.3)

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for రెండు బిందువులను కలుపుచు గీయబడిన రేఖవాలు కనుగొనండి. A(-1.4,-3.7), B(-2.4,1.3) by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.