రెండు బిందువులను కలుపుచు గీయబడిన రేఖవాలు కనుగొనండి. (2a,3b) మరియు(a,b)

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for రెండు బిందువులను కలుపుచు గీయబడిన రేఖవాలు కనుగొనండి. (2a,3b) మరియు(a,-b) by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.