రెండు బిందువులను కలుపుచు గీయబడిన రేఖవాలు కనుగొనండి. (0,0) మరియు (3,3)

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for రెండు బిందువులను కలుపుచు గీయబడిన రేఖవాలు కనుగొనండి. (0,0) మరియు (sqrt3,3) by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.


సమాన ప్రశ్నలు